Άρθρα / Νέα

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

Ο αγοραστής ενός ακινήτου αφού εξασφαλίσει, με μικρή προκαταβολή, την υπογραφή του πωλητή, χρειάζεται τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου.

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο συμβολαιογράφος πρέπει να έχει συντάξει φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
  •  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει τύχει φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν και ότι δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων ετών καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του.