Άρθρα / Νέα

Μεσιτικές υπηρεσίες

Ο Μεσίτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος λαμβάνει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Νομού στον οποίον έχει και την έδρα του και μπορεί να εργάζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εξασκεί δε το επάγγελμα του βάση διατάξεων του Νόμου υπ. αριθμ. 4072, 11 Απριλίου 2012 , Αρ. Φύλλου 86 “Περί Μεσιτικών Αστικών Συμβάσεων”, τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του καταναλωτή και του Αστικού Κώδικα περί Μεσιτείας - Συμβάσεων.

Ο Μεσίτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την υπηκοότητα ή την θρησκεία τηρώντας τις σχετικές νομοθεσίες του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μεσίτης αμείβεται από όλα τα μέρη που εκπροσωπεί αφού έχει έγγραφη εντολή. Ενεργεί με συνέπεια και αξιοπιστία για την ολοκλήρωση της σύμβασης και πληρώνεται κατά 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής εάν υπάρχει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και με πλήρη εξόφληση όταν ολοκληρωθεί η σχετική σύμβαση.

Ο Μεσίτης δεν αντικαθιστά τον δικηγόρο, το μηχανικό, τον φοροτεχνικό, το συμβολαιογράφο. Όσον αφορά στα δάνεια, συμβουλεύει και υποδεικνύει τράπεζες χωρίς να υποκαθιστά τον τραπεζικό σύμβουλο.